Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.126.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.126.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 2200) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żabnicy Pani Anny Mikulskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
  2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  3. Lila Kluza-Howil – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy;
  4. Małgorzata Jabłońska – ekspert;
  5. Maria Chrobak – ekspert.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.126.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dyrektor szkoły,
  4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisję Egzaminacyjną powołuje się dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gryfino, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj