Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

 

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

UZASADNIENIE

  1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych o nr.:

  1. 317/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku przeznaczonej na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” – 260 000,00 zł,

  2. 328/2022 z 20 lipca 2022 roku przeznaczonej na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 8 730,00 zł,

  3. 330/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 700,00 zł.

  1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi – 69 986,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi – 1 350 zł,

  3. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu promocji gminy Gryfino – 2 500,00 zł,

  4. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z realizacją zadania wynikającego z art. 12 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) - 5 000,00 zł.