Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie


ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie

 

     Na podstawie art. 63 ust. 1, 12 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762; z 2022 r. poz. 655, 1116 i 1079) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), zarządzam co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Monice Suwale stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki z siedzibą w Gryfinie przy ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-100 Gryfino na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie przy ul. Stefana Żeromskiego 12, 74-100 Gryfino.W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z art. 63 ust. 1, 12 i 21, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762; z 2022 r. poz. 655, 1116 i 1079) powierza stanowisko dyrektora przedszkola Pani Monice Suwale na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska