Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

 

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

 

UZASADNIENIE

  1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzją nr 334/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 12 646,00 zł.

  2. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań:

  1. wynikających z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) – 115 000,00 zł,

  2. z zakresu oświaty i wychowania – 8 400,00 zł,

  1. Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:

  1. utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino – 14 225,44 zł,

  2. utrzymania dróg publicznych, w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T– 105 622,25 zł.