Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2021 roku


Zarządzenie Nr 0050.57.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2021 roku

 

       Na podstawie rt. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z 2022 r. poz. 2054 i poz. 2142) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienionej Uchwałą Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyznaje się nagrody zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2021.

  1. Lista osób nagrodzonych wraz z wysokością nagród stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe osób zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino daje Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Na podstawie tej ustawy, zasady i tryb przyznawania nagród zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienioną Uchwałą Nr XLIV/451/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowy podział środków finansowych został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 

Sporządził:
Daniel Pietras

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn