Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINIE z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora samorządowej jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINIE
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie wyznaczenia likwidatora samorządowej jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXI/436/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, zarządza się co następuje:

§ 1

Wyznacza się Eugeniusza Kuduka na likwidatora jednostki samorządowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 2

Zadaniem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji jednostki budżetowej, która 1 stycznia 2023 r. ma wejść w skład Centrum Sportu i Rekreacji Gryfinie.

§ 3

Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora jednostki budżetowej w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności jednostki.

§ 4

 1. Do czynności likwidatora związanych z likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie należy w szczególności:
  1. dokonanie czynności likwidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  w tym m.in. zamknięcie ksiąg rachunkowych i rachunku bankowego jednostki, przeprowadzenie inwentaryzacji, ustalenie stanu należności i zobowiązań oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansów otwarcia i zamknięcia;
  2. dokonanie niezbędnych czynności, w tym rozliczeń i zgłoszeń zmian danych wobec urzędów lub instytucji, w tym banku obsługującego jednostkę, właściwego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego, PFRON, Państwowej Inspekcji Pracy oraz kontrahentów;
  3. zmiany umów z kontrahentami na świadczenie usług i dostawę towarów;
  4. przygotowanie dokumentacji pracowniczej w zakresie przejścia pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie do Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie na podstawie  art. 231 Kodeksu pracy;
  5. uregulowanie zobowiązań finansowych i ściągnięcie należności;
  6. przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji aktywów i pasywów likwidowanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późń. zm.);
  7. zlikwidowanie zużytego sprzętu i wyposażenia wyodrębnionego podczas likwidacji;
  8. przekazanie mienia, należności i zobowiązań likwidowanej jednostki, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, do Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie;
  9. zamknięcie rachunków bankowych i przekazanie do budżetu Gminy Gryfino dochodów oraz środków przeznaczonych na wydatki likwidowanej jednostki;
  10. wykonanie innych niezbędnych czynności likwidacyjnych przypisanych postępowaniu likwidacyjnemu;
  11. sporządzenie i przedłożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino sprawozdania  z likwidacji.
 2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1. likwidator będzie wykonywał do zakończenia procesu likwidacji.

§ 5

Proces likwidacji jednostki budżetowej zakończy się z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Eugeniuszowi Kudukowi – Dyrektorowi Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Gryfinie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.119.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 listopada 2022 r.

W dniu 27 października 2022 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę nr LXI/436/22  w sprawie połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Sportu Rekreacji w Gryfinie. Na podstawie § 2 ww. uchwały Burmistrz Miasta  i Gminy Gryfino został upoważniony do wyznaczenia likwidatora jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz do określenia warunków likwidacji. Mając powyższe na uwadze wydanie zarządzenia jest uzasadnione.

Sporządziła:
Ewa Sznajder