Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2022
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z Uchwałą Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonywanie zarządzenie powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przyjmując, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.