Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych


ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 21 września 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) zarządzam , co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 lipca  2022 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

”Powołuję Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia procedury związanej z likwidacją mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w składzie:

  1. Wacław Sobczak – przewodniczący Komisji;

  2. Monika Ferens – wiceprzewodnicząca Komisji;

  3. Sylwester Krystecki – członek Komisji;”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zmiana zarządzenia nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino wynika z konieczności zmiany składu osobowego.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski