Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2022


ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2022

       Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z Uchwałą Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022, zgodnie z załącznikami:

  1. Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

  2. Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, jako dysponentów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.

  1. Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

      

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.

       UZASADNIENIE

       Zgodnie z art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd oraz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.