Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.124.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.124.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

_____________________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

 

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowych:
  1. 535/ 2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz 542/ 2022 z dnia 24 października 2022 roku przeznaczonych na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu Za życiem  10 629,00 zł,
  2. 571/ 2022 z dnia 8 listopada 2022 roku przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 700,00 zł,
  3. 587/ 2022 z dnia 15 listopada 2022 roku przeznaczonej na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego w wysokości 2% łącznej kwoty dodatki wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 81 000,00 zł,
  4. 598/ 2022 z dnia 15 listopada 2022 roku przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 35 347,00 zł,
  5. 605/ 2022 z dnia 15 listopada 2022 roku przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze źródeł publicznych – 17 499,00 zł.
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
   1. Daleszewo – 1 459,00 zł,
   2. Krajnik – 1 070,33 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa – 0,01 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie:
   1. prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Gryfino – 90 000,00 zł,
   2. dodatkowych środków na realizację zadania z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z montażem monitoringu windy osobowej w obrębie ulic 9 Maja oraz Kolejowej w Gryfinie; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 9 800,00 zł,
  4. Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań własnych – 9 692,10 zł,
  5. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie dodatkowych środków na wypłatę ekwiwalentu strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gryfino uczestniczącym w zadaniach ratowniczych podczas katastrofy ekologicznej na rzece Odrze; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 67 431,63 zł.