Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.70.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania systemem monitoringu wizyjnego windy będącego własnością Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.70.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 28 czerwca 2022r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania systemem monitoringu wizyjnego windy będącego własnością Gminy Gryfino.

 

       Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583 i 1005), § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r., nr 120.69.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r., nr 120.44.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania „Regulamin zarządzania systemem monitoringu wizyjnego windy”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powierza się wykonanie zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

W związku z uruchomieniem monitoringu wizyjnego w dźwigu osobowym przy ul. Kolejowej w Gryfinie, należy wprowadzić Regulamin zarządzania systemem monitoringu wizyjnego będącego własnością Gminy Gryfino, określający zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji systemu monitoringu. Po dopuszczeniu dźwigu osobowego do eksploatacji, obsługę w zakresie monitoringu pełnić będzie Straż Miejska w Gryfinie.

Sporządził:
Adrian Kardynalczyk