Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „NASZ WIRÓW” z siedzibą przy ulicy Okrężnej 64 w Wirowie


ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „NASZ WIRÓW” z siedzibą przy ulicy Okrężnej 64 w Wirowie

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz 559) oraz Uchwały Nr LIII/390/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 maja 2022 r. zarządza się, co następuje:

§1. Udziela się Stowarzyszeniu „NASZ WIRÓW” nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 175 830,26 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 26/100) na wyprzedzające finansowanie zadania „Wiejska Aleja Jabłonowa jako lokalne dziedzictwo. Współczesne wykorzystanie starej alei jabłoniowej w formie ekologicznej alei spacerowo-rekreacyjnej z elementami przeciwdziałania zmianom klimatycznym” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§2. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco wraz z poręczeniem.

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki, tryb i termin jej rozliczenia oraz zwrot pożyczki określi umowa zawarta pomiędzy gminą a stowarzyszeniem.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Pożyczki udziela się zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia realizującego zadanie w ramach projektu pn. „Wiejska Aleja Jabłonowa jako lokalne dziedzictwo. Współczesne wykorzystanie starej alei jabłoniowej w formie ekologicznej alei spacerowo-rekreacyjnej z elementami przeciwdziałania zmianom klimatycznym”. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Gryfinie w Uchwale Nr LIII/390/22 z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 ustaliła maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w roku budżetowym 2022.