Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128


ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i poz. 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128 zmienionym zarządzeniem Nr 0050.137.2020 z dnia 8 października 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.63.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w § 1 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

       „18) Specjalista do spraw zamówień publicznych – Grzegorz Jastrowicz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – powołany na okres weryfikacji i ostatecznego rozliczenia projektu w zakresie zamówień publicznych.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi/Specjaliście ds. Projektu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

       Uzasadnienie

       Gmina Gryfino realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT-128.

       W celu realizacji Projektu Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie powołał Zespół Zarządzający, którego członkowie odpowiadają za jego prawidłowy przebieg. Dodatkowa osoba na stanowisku specjalisty do spraw zamówień publicznych pozwoli na prawidłowy przebieg procesu ostatecznej weryfikacji oraz rozliczenia końcowego projektu.

       Projekt jest realizowany w okresie od marca 2019 r. do lutego 2022 r.

       Sporządziła:
       Magdalena Januszewska

       „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.”
       Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA.