Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 1 ) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

_______________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowych o nr.:
  1. 641/ 2022 z dnia 30 listopada 2022 roku przeznaczonych na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione oraz wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 13 285,00 zł,
  2. 642/ 2022 z dnia 30 listopada 2022 roku przeznaczonych na finansowanie projektu pn. Pod Biało-czerwoną – 0,29 zł.
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków:
   1. związanych z realizacją zadań z zakresu:
    1. oświaty i wychowania w związku z realizacją projektu pn. Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino – 23 250,54 zł,
    2. edukacyjnej opieki wychowawczej – 10 100,00 zł,
    3. utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy Gryfino – 9 150,00 zł,
   2. wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
    1. Mielenko Gryfińskie – 3 300,00 zł,
    2. Nowe Czarnowo – 2 244,00 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej  działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 17 000,00 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Inwestycji I Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 1 110,00 zł,
  4. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności OSP z terenu gminy Gryfino – 20 105,66 zł.
 3. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, pracowników:
  1. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 54 700,00 zł,
  2. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 29 000,00 zł,
  3. Jednostek oświatowych z terenu gminy Gryfino – 829 000,00 zł.