Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w 2022 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030


ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino
w 2022 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030

       Na podstawie art. 228 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1)) oraz § 5 Uchwały Nr XLVI/357/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030, zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030.

§ 2. Wykonywanie zarządzenie powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wskazanym w załączniku do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 5 Uchwały Nr XLVI/357/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030, Burmistrz upoważnia w 2022 roku kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030.