Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 czerwca 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.
 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego o nr.:
  1. 236/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 224 917,49 zł,
  2. 248/2022 z 7 czerwca 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 140 641,00 zł.
 2. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawach prawidłowej klasyfikacji zadań:
   1. z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 1 500,00 zł,
   2. realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
    1. Chlebowo – 1 000,00 zł,
    2. Krajnik – 200,00 zł,
    3. Pniewo – 1 500,00 zł,
    4. Wełtyń – 764,00zł,
    5. Żórawie – 600,00 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:
   1. gospodarki odpadami komunalnymi – 150,00 zł,
   2. utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino – 850,00 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino, w związku z przebudową instalacji gazowej w lokalach komunalnych – 45 510,00 zł,
  4. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 7 380,00 zł,
  5. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, w związku z dostosowaniem obiektu do zakwaterowania zbiorowego i obsługą magazynu pomocowego - 8 100,00 zł.
 3. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z waloryzacją płac pracowników administracji i obsługi:
  1. Dziennego Domu „Senior+” – 19 000,00 zł,
  2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 32 000,00 zł.