Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.118.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.118.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 4 listopada 2022 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

______________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzją nr 562/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 15 961,45 zł.
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków:
   1. związanych z realizacją zadań z zakresu:
    1. pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 73 000,00 zł,
    2. utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy Gryfino – 11 500,00 zł,
   2. realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
    1. Radziszewo – 2 000,00 zł,
    2. Sobieradz – 687,77 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
   1. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 12 000,00 zł,
   2. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino – 3 000,00 zł,
   3. utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino w związku z realizacją projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 3 080,00 zł,
   4. utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy Gryfino – 2 600,00 zł,
  3. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji:
   1. wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
    1. bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 1 500,00 zł,
    2. ochotniczych straży pożarnych – 2 953,50 zł,
   2. zadań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z Funduszu Pomocy – 5 000,00 zł,
  4. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków:
   1. związanych z realizacją działań promocyjnych gminy Gryfino – 3 000,00 zł,
   2. realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
    1. Gardno – 400,00 zł,
    2. Wirów – 400,00 zł,
  5. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań zakresu bieżącej działalności CUW – 70 000,00 zł,
  6. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie:
   1. prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań zakresu utrzymania obiektów sportowych – 73 000,00 zł,
   2. dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu turystyki na zadania statutowe OSiR; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 16 000,00 zł,
  7. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania – 300 000,00 zł,
  8. Dyrektora Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania – 120 000,00 zł,
  9. Dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji – 60 000,00 zł.