Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1 zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmianę do Zarządzenia Nr 0050.113.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 października 2022 r., w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

 1. Ewa De La Torre, Przewodniczący Zespołu;
 2. Magdalena Puzik, Sekretarz Zespołu;
 3. Grzegorz Jastrowicz, Członek Zespołu;
 4. Aleksandra Szymanowicz, Członek Zespołu;
 5. Sylwia Barticzka, Członek Zespołu;
 6. Sylwia Kasprzyk, Członek Zespołu;
 7. Marzena Bielak, Członek Zespołu;
 8. Małgorzata Ważyńska-Piaskowska, Członek Zespołu;
 9. Alicja Kowalska, Członek Zespołu;
 10. Angelika Szulc, Członek Zespołu;
 11. Anna Myśko, Członek Zespołu z głosem doradczym.”

§ 2. Nadzór nad wykonaniem i realizacją zarządzenia powierza się pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

___________________________________________
1 Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r., zarządzeniem Nr 120.69.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 120.44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 120.66.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 września 2022 r.

 

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.127.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 listopada 2022 r.

W związku z pisemną prośbą jednego z członków o usunięcie ze składu Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie zachodzi potrzeba zmiany składu osobowego Zespołu.

Sporządziła:
Magdalena Puzik