Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami Naczelników:

  1. Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dołgie – 15 388,04 zł,

  2. Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 5 535,00 zł,

  3. Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z utrzymaniem dróg publicznych w gminie w związku:

    1. z naprawą zniszczonych i zdewastowanych wiat przystankowych – 10 000,00 zł,

    2. z opracowaniem oceny technicznej obiektu mostowego w m. Żórawki – 12 054,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.