Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 i 1692) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie dotyczącą przeznaczenia rezerwy celowej na zadania bieżące na:
  1. remonty w jednostkach budżetowych:
   zmniejsza się rezerwę przeznaczoną na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych gminy Gryfino o kwotę 400 000,00 zł,
   zwiększa się rezerwę przeznaczoną na zadania bieżące przeznaczone na remonty w jednostkach budżetowych gminy Gryfino o kwotę 400 000,00 zł;
   środki rezerwy celowej bieżącej przeznacza się na przeprowadzanie prac remontowych w jednostkach budżetowych gminy Gryfino;
  2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:
   zmniejsza się rezerwę przeznaczoną na wydatki majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 200 000,00 zł,
   zwiększa się rezerwę przeznaczoną na realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł;
   środki rezerwy celowej bieżącej przeznacza się na działania związane z usuwaniem skutków skażenia rzeki Odry na terenie gminy Gryfino.
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzją nr 366/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 137 755,31 zł.
 3. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Wysoka Gryfińska – 3 897,03 zł,
  2. Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2 500,00 zł,
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w sprawie dodatkowych środków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku szkoły; środki z rezerwy celowej na zadania bieżące przeznaczonej na remonty w jednostkach budżetowych gminy Gryfino – 130 000,00 zł,
  4. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie dodatkowych środków na przeprowadzenie prac remontowych w części sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej nr 3 w Gryfinie; środki z rezerwy celowej na zadania bieżące przeznaczonej na remonty w jednostkach budżetowych gminy Gryfino– 70 000,00 zł,
  5. Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie:
   1. dodatkowych środków w związku z działaniami związanymi z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze i usuwaniem skutków zanieczyszczenia; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 37 000,00 zł,
   2. prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 25 500,00 zł.