Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1 ) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino w związku z realizacją projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 3 545,00 zł,
 2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków:
  1. związanych z realizacją zadań określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z Funduszu Pomocy – 14 157,15 zł,
  2. realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
   1. Borzym – 1 183,00 zł,
   2. Chlebowo – 1 014,40 zł,
   3. Krajnik – 199,00 zł,
 3. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
  1. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino – 66 800,00 zł,
  2. utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino – 1 000,00 zł,
  3. pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 87 025,00 zł,
  4. Wykonywanie usług komunalnych – 17 000,00 zł
 4. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności:
  1. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 149 690,31 zł,
  2. Straży Miejskiej w Gryfinie – 100,00 zł,
 5. Kierownika Referatu Informatyki w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 700,00 zł.