Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy pomocy oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia formy pomocy oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 12 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 584) oraz z § 1 uchwały Nr XLIXI368/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się, co następuje:

§ 1. Przy realizacji zadań określonych w § 1 uchwały Nr XLIXI368/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, odbywających się we współpracy z organizacjami pozarządowymi stosuje się formy zleceń w trybie wsparcia lub powierzenia.

§ 2. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino podejmuje szereg działań mających na celu udzielenie szybkiej i sprawnej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy stali się mieszkańcami naszej Gminy w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium swojego kraju. Pomoc ta może przybrać różne formy, która może być realizowana poprzez zlecenie zadań podmiotom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wobec brzmienia art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak