Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

      Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535, z 2022 r. poz. 857 i poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu działalności kulturalnej na terenie Gminy Gryfino poprzez prowadzenie chóru.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Wsparcie zadania nastąpi w drodze umowy.

  2. Realizacja zadania nastąpi nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, który został ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.44.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru oferty uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, jak również doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań. Ponadto ocenie zostały poddane inne elementy składające się na przedstawioną ofertę jak zgodność oferty z opisem zadań czy kalkulacja kosztów realizacji zadań, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadań (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania). Na końcowy wynik konkursu wpływ miały również informacje dotyczące proponowanej jakości wykonania zadań, kwalifikacji osób przy udziale, których podmiot będzie je realizował oraz wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na ich realizację. Oferty, które zostały złożone inaczej niż jest to wskazane w otwartym konkursie ofert (nie złożono potwierdzenia złożenia oferty w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie) nie zostały rozpatrzone.

Sporządził:
Daniel Pietras