Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. określenia przyczyn, podmiotów odpowiedzialnych, ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych na terenie Gminy Gryfino w dniu 30 stycznia 2022 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji ds. określenia przyczyn, podmiotów odpowiedzialnych, ustalenia szkód i szacowania strat
powstałych w infrastrukturze w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych na terenie Gminy Gryfino w dniu 30 stycznia 2022 r.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1874) i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję się Komisję ds. określenia przyczyn, podmiotów odpowiedzialnych, ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych na terenie Gminy Gryfino w składzie:

 1. Tomasz Miler – przewodniczący komisji;

 2. Mariusz Andrusewicz – członek komisji;

 3. Danuta Bus – członek komisji;

 4. Grzegorz Jastrowicz – członek komisji;

 5. Andrzej Wiśniewski – członek komisji,

 6. Beata Ludwiczak – członek komisji;

 7. Patrycjusz Szewczyk – członek komisji, przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie;

 8. Ryszard Szachniewicz – członek komisji, przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Gryfinie,

 9. Tomasz Uldynowicz – członek komisji.

 10. Katarzyna Birkenfeld-Ból – członek komisji;

§ 2.1. Celem Komisji jest:

 1. określenie przyczyn, podmiotów odpowiedzialnych, oszacowanie szkód i strat powstałych w infrastrukturze w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Gryfino w dniu 30 stycznia 2022 r.;

 2. sporządzenie protokołu z oględzin szkód i strat.

 1. Czynności, o których mowa w ust.1 Komisja dokumentuje protokołem.

§ 3. W posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niewchodzące w skład Komisji, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji, z jego inicjatywy lub z inicjatywy członka Komisji, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Komisji.

§ 4. Za zgodą Przewodniczącego Komisji członek Komisji może wyznaczyć zastępstwo celem wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji.

§ 5. Osobom wchodzącym w skład Komisji oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługują diety ani wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.

§ 6. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. Obsługę organizacyjno-administracyjną Komisji zapewnia Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

       UZASADNIENIE

       W związku z wystąpieniem w dniu 30 stycznia 2022 r. na terenie Gminy Gryfino nagłych zdarzeń atmosferycznych należy powołać komisję, która określi przyczyny, podmioty odpowiedzialne, ustali szkody i oszacuje straty powstałe w infrastrukturze.

       Sporządził:
       Andrzej Wiśniewski