Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

       Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535, z 2022 r. poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie ogłoszone w konkursie z dnia 28 kwietnia 2022 roku powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik-Żarczyńska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Przewodnicząca Komisji;

  2. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji;

  3. Daniel Pietras – Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych – Członek Komisji;

  4. Halina Szczepańska – Parafialny Zespół CARITAS Parafii Narodzenia N.M.P. w Gryfinie - Członek komisji;

  5. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” – Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadania;

  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca  Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535, z 2022 r. poz. 857 ) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

 

Sporządził:
Daniel Pietras