Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 18 ust. 8 oraz art. 18 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega treść zapisu wskazana w § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino i otrzymuje nowe brzmienie:

,,2. W skład Podkomisji wchodzi pięciu upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 16 stycznia 2019 roku.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn


Uzasadnienie

W związku z tym, iż Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0050.102.2022 z dnia 14 września 2022 r., powołany został nowy skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie niezbędne jest upoważnienie jednego z nowych członków GKRPA do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino.

Sporządziła:
A.Kraśniak