Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005,1079) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Powołuję Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia procedury związanej z likwidacją mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w składzie:

  1. Wacław Sobczak – przewodniczący Komisji;

  2. Monika Ferens – wiceprzewodnicząca Komisji;

  3. Andrzej Stawicki – członek Komisji

  1. Do zakresu zadań Komisji należy:

a. dokonanie oględzin i stwierdzenie czy zgłoszone do likwidacji wyposażenie nie nadaje się do dalszego użytkowania;

b. ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonego wyposażenia do wycofania z dalszego użytkowania przez np. spalenie, złomowanie, zgniecenie;

  1. Komisja po przeprowadzeniu czynności zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia sporządzi pisemny protokół likwidacji , który przedstawi do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. Zatwierdzony protokół likwidacyjny stanowi podstawę do fizycznej likwidacji wyposażenia.

  2. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu zatwierdzonego protokołu likwidacyjnego zbierze członków komisji i przystąpi do fizycznego zniszczenia określonego w protokole wyposażenia. Z przeprowadzonych czynności sporządzi pisemny protokół kasacyjny zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, który przedstawi do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

  3. Zatwierdzony protokół kasacyjny będzie podstawą do zdjęcia wyposażenia z ewidencji w księgach inwentarzowych jednostek OSP Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 0050.29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 marca 2017 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław SawarynUzasadnienie:

W związku z zakupem przez Gminę Gryfino sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Chwarstnicy, Gryfinie, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu należy dokonać oględzin pod kątem bezpiecznego użytkowania i dalszej eksploatacji. Sprzęt i umundurowanie wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych musi być zgodne z aktualnymi normami, certyfikatami, okresami dopuszczenia, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyposażenie, które posiada znamiona zużycia i uszkodzenia powinno być wycofane z eksploatacji, gdyż zagraża zdrowiu i życiu ratowników oraz nie spełnia walorów użytkowych.

 

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski