Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie zlecenia do realizacji zadania publicznego w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

       Na podstawie pkt. IV ppkt. 2 załącznika do Zarządzenia Nr 0050.35.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy pomocy oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się, co następuje:

§ 1. Zleca się realizację zadania publicznego pn. „GSR dla Ukrainy” Gryfińskiemu Stowarzyszeniu Ratowniczemu z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2.1. Oferta Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego na realizację zadania publicznego stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

  2. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie informuje o realizacji zadania publicznego pn. „GSR dla Ukrainy” z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 14 kwietnia 2022 r. przez „Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze. Zgodnie z pkt. IV ppkt. 2 załącznika do Zarządzenia Nr 0050.35.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy pomocy oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po weryfikacji formalnej i merytorycznej oferty, przeprowadzonej przez Wydział Merytoryczny, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o zleceniu przedmiotowego zadania publicznego w formie zarządzenia.

Sporządził:
Daniel Pietras