Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowych:
  1. nr 460/2022 z dnia 28 września 2022 r. przeznaczonej na:
   1. realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy oświadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 10 186,00 zł,
   2. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 14 632,00 zł,
  2. nr 461/2022 z dnia 29 września 2022 r. przeznaczonej na:
   1. dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej – 20 673,00 zł,
   2. opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 3 918,00 zł,
   3. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 47 872,00 zł,
 2. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:
  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawach:
   1. prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
    1. utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino w związku z realizacją projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 370,00 zł,
    2. utrzymania dróg gminnych w związku z opracowaniem projektu organizacji ruchu na ścieżce rowerowej w m. Gardno – 510,00 zł,
   2. dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino w związku z:
    1. opracowaniem dokumentacji rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Fabrycznej w Gryfinie; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 3 500,00 zł,
    2. opracowaniem dokumentacji na przebudowę instalacji gazowej w lokalach budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Łużyckiej w Gryfinie; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych gminy Gryfino – 6 800,00 zł,
  2. 2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawach prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z:
   1. realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej – 40 000,00 zł,
   2. wykonywaniem zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
    1. Gardno – 258,00 zł,
    2. Steklno – 10 000,00 zł,
  3. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Wirów – 400,00 zł,
  4. Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z Funduszu Pomocy – 2 000,00 zł.