Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.107.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.107.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawach prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Steklinko – 7 904,98 zł,
 2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków:
  1. z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino – 50 000,00 zł,
  2. z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino – 6 000,00 zł,
  3. związanych z realizacją zadania Adaptacja terenu przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 10 378,00 zł,
 3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawach:
  1. prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:
   1. oświaty i wychowania w związku z opracowaniem projektu odtworzenia połaci części zerwanego dachu szkoły podstawowej nr 3 w Gryfinie – 7 000,00 zł,
   2. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 78,08 zł,
  2. dodatkowych środków na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 128,00 zł,
 4. Kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawach:
  1. prawidłowej klasyfikacji wydatków z zakresu działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Gryfino – 7 000,00 zł,
  2. dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000,00 zł,
 5. w sprawach prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu oświaty i wychowania – 302 121,00 zł, w tym:
  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. m. M. Stankiewicza – 24 320,00 zł,
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 109 903,00 zł,
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy – 58 000,00 zł,
  4. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie – 15 730,00 zł,
  5. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy – 35 061,00 zł,
  6. Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie – 43 000,00 zł,
  7. Dyrektora Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie – 16 107,00 zł.