Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości


ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 

       Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490, z 2022 r. poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§ 2. 1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

  2. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w drodze zlecenia, z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.31.2022 z dnia 23 marca 2022 roku. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając: możliwość realizacji zadania publicznego; kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne; wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji; analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków oraz ocenę sposobu spełnienia warunków służących zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań.

 

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura