Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino

       Na podstawie § 1 uchwały Nr XLIX/377/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do umów z podmiotami gospodarczymi na zakup usług rekreacyjno-sportowych świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się, nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie zarządzenia, dotychczasowe wysokości cen i opłat za usługi rekreacyjno-sportowe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W dniu 31 marca 2022 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XLIX/377/22 w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Powyższe uprawnienie zostało powierzone Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679).
Z uwagi na konieczność dostosowania zasad korzystania z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie do bieżącej sytuacji prawnej należało wydać przedmiotowe zarządzenie.