Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Inwestycji i Rozwoju w sprawie:
    1. prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 60 000,00 zł,
    2. dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino w związku z remontem pieca kaflowego w mieszkalnym lokalu komunalnym przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 3 750,00 zł,
  2. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 8 920,00 zł,
  3. Dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie w sprawie dodatkowych środków na wykonanie konserwacji rynien i rur spustowych, środki z rezerwy celowej na zadania bieżące przeznaczonej na remonty w jednostkach budżetowych gminy Gryfino – 16 300,00 zł.