Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz Uchwały nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., przyjętej Uchwałą nr LII/516/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., zmienionego zarządzeniem Nr 0050.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Eugeniusz Kuduk – Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie;”

2) w § 1 ust. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Sebastian Rożko – Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie;”

3) w § 1 ust. 3 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) Krystyna Sowa – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie;”


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

       W związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaistniała konieczność aktualizacji składu Zespołu poprzez zmianę ww. zarządzenia.

       Zarządzenie zmieniające koryguje omyłkę w nazwisku jednego z członków zespołu.

Sporządziła:
Karolina Pawlak