Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 63 ust. 14,15,16 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762; z 2022 r. poz. 655, 1116  i 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy  ul. Wojska Polskiego 11, 74-100 Gryfino w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji;
 2. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 3. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 4. Magdalena Januszewska - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 5. Magdalena Poklasińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 6. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 7. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 8. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 9. Małgorzata Sikora - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji;
 10. Karolina Tylutki - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji;
 11. Anna Bieńko-Wójcikiewicz - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji;
 12. Joanna Owczarek - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji;
 13. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji;
 14. Dariusz Ulanowski - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji;
 15. Natalia Sikora - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 2.  Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie  z siedzibą w Gryfinie przy ul. T. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji;
 2. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 3. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 4. Magdalena Januszewska - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 5. Magdalena Poklasińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 6. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 7. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 8. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 9. Magdalena Purtak - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji;
 10. Aleksandra Marchowska - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji;
 11. Magdalena Kondratowicz - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji;
 12. Katarzyna Nować - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji;
 13. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji;
 14. Dariusz Ulanowski - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji;
 15. Natalia Sikora - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 im. Pszczółki Mai w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy  ul. S. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji;
 2. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 3. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 4. Magdalena Januszewska - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji;
 5. Magdalena Poklasińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 6. Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 7. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 8. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji;
 9. Barbara Żurowska - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji;
 10. Marzena Pietruczuk - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji;
 11. Małgorzata Kois - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji;
 12. Magdalena Zabłocka - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji;
 13. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji;
 14. Dariusz Ulanowski - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji;
 15. Natalia Sikora - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  20 czerwca 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.68.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

W związku z ogłoszeniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie  z art. 63 ust. 14, 15, 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) powołuje komisje konkursowe do przeprowadzenia postępowań konkursowych.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska