Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego o nr.:

  1. 102/2022 z dnia 24 marca 2022 roku przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na utworzenie i utrzymanie miejsc pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie – 24 640,00 zł,

  2. 116/2022 z dnia 30 marca 2022 roku przeznaczonej na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 746,00 zł.

 2. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:

   1. administracji publicznej – 3 100,00 zł,

   2. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 3 650,00 zł,

   3. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 600,00 zł,

   4. kultury fizycznej – 250,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Gryfino – 7 380,00 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.