Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

 

 

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań:
    1. z zakresu pozostałej działalności oświaty i wychowania – 500,00 zł,
    2. z zakresu pozostałej działalności edukacyjnej opieki wychowawczej – 12 200,00 zł,
    3. realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Mielenko Gryfińskie – 8 000,00 zł,
  2. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Dołgie – 145,00 zł,
  3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Gryfino – 3 700,00 zł,
  4. Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu administracji publicznej – 12 868,50 zł.