Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 czerwca 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu:
  1. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z realizacją zadania wynikającego z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583) – 100 000,00 zł;
  2. wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:
   1. Dołgie – 1 100,00 zł,
   2. Żabnica – 4 276,24 zł;
 2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 45 000,00 zł;
 3. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego – 1 400,00 zł;
 4. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 in. kpt. ż. w. M. Stankiewicza w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu wydatków statutowych szkoły – 5 000,00 zł;
 5. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie w sprawie dodatkowych środków na przeprowadzenie prac remontowych; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na remonty w jednostkach budżetowych – 250 000,00 zł;
 6. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy w sprawie dodatkowych środków na modernizację i rozbudowę monitoringu szkolnego; środki z funduszu sołeckiego sołectwa Żabnica – 21 724,11 zł.