Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest ze zmianą dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego o nr.:

  1. 141/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 31 000,00 zł,

  2. 146/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 421 923,00 zł,

  3. 148/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i sfinansowaniu kosztów obsługi – 294 231,00 zł.

 2. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

   

  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu:

   1. utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Gryfino; środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 7 400,00 zł;

   2. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfino; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe – 15 000,00 zł;

  2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu:

   środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 47 000,00 zł;

   1. funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 30 000,00 zł,

   2. bieżącej działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 17 000,00 zł,

  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu utrzymania budynku szkoły – 64 000,00 zł.

 

 


 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.