Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

       UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego o nr 18/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – 914,57 zł,

 2. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2021 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

  1. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfino – 100,00 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 000,00 zł,

  3. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej realizacji Projektu pn. Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy – 10 500,00 zł,

  4. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań związanych:

   1. z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym komunalnym Gminy Gryfino – 5 358 355,20 zł,

   2. realizacją Projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 6 000,00 zł,

  5. Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 30 000,00 zł,

  6. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie:

   1. dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zakupem materiałów służących do zabezpieczania mienia uszkodzonego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych; środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe – 10 000,00 zł,

   2. prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 6 000,00 zł,

  7. Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego – 600,00 zł.

 

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.