Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie

ccc

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

 1. Ewa De La Torre, Przewodniczący Zespołu;
 2. Magdalena Puzik, Sekretarz Zespołu;
 3. Grzegorz Jastrowicz, Członek Zespołu;
 4. Aleksandra Szymanowicz, Członek Zespołu;
 5. Sylwia Barticzka, Członek Zespołu;
 6. Sylwia Kasprzyk, Członek Zespołu;
 7. Marzena Bielak, Członek Zespołu;
 8. Małgorzata Ważyńska-Piaskowska, Członek Zespołu;
 9. Alicja Kowalska, Członek Zespołu;
 10. Mariusz Tarka, Członek Zespołu;
 11. Angelika Szulc, Członek Zespołu;
 12. Anna Myśko, Członek Zespołu z głosem doradczym.

2. Zespół funkcjonuje do czasu utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gryfinie, zwanego dalej „Centrum”.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. opracowanie etapów tworzenia Centrum;
 2. przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrum;
 3. opracowanie projektu statutu, regulaminu organizacyjnego i innych dokumentów niezbędnych do utworzenia Centrum.

§ 3. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności kierowanie i koordynowanie prac Zespołu oraz zastępowanie Sekretarza Zespołu.
 2. Do zadań Sekretarza Zespołu należy w szczególności:
  1. dokumentowanie prac Zespołu;
  2. opracowywanie, we współpracy z członkami Zespołu, koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrum, projektów: statutu, regulaminu organizacyjnego i innych dokumentów niezbędnych do utworzenia Centrum;
  3. kompletowanie i systematyzowanie dokumentów;
  4. zastępowanie Przewodniczącego Zespołu.
 3. Do obowiązków członków Zespołu należy w szczególności:
  1. udział w posiedzeniach Zespołu;
  2. opracowanie ostatecznej treści projektów dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3;
  3. wykonywanie innych czynności związanych z utworzeniem Centrum.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do współpracy z Zespołem.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem i realizacją zarządzenia powierza się pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

____________________________

1 Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 września 2020 r., zarządzeniem Nr 120.69.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 120.44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 120.66.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 września 2022 r.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.113.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 26 października 2022 r.

Ciągłe podejmowanie działań ukierunkowanych w szczególności na rzecz godnego życia mieszkańców, zaspakajania potrzeb osób wymagających wsparcia, nieustanne poszerzanie kręgu beneficjentów oraz rozwój polityki społecznej na terenie Gminy Gryfino wpływa na konieczność dokonywania zmian m.in. formalno-organizacyjnych w celu zapewnienia optymalizacji i efektywności świadczenia usług społecznych.
Z dotychczasowych obserwacji, nabytych doświadczeń i szerokiej diagnozy potrzeb społeczności lokalnej wynika, że zasadnym jest skumulowanie realizacji zadań należących w szczególności do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gryfinie, skupiającego zadania ww. jednostek, przyczyni się do zbudowania nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego. Powstanie ww. Centrum ma na celu wzmocnienie aktywnej polityki społecznej, a tym samym podniesienie jakości życia mieszkańców. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gryfinie przyczyni się do integracji, rozwoju i poszerzenia dostępności usług społecznych.
W celu przygotowania koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Gryfinie, opracowania projektów niezbędnych dokumentów do utworzenia ww. Centrum, w szczególności statutu i regulaminu organizacyjnego, zasadne jest powołanie Zespołu, w skład którego wejdą osoby, posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Sporządziła:
Magdalena Puzik