Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Gryfino pod pawilonami i kontenerami na Targowisku Miejskim w Gryfinie, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie możliwości obniżenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu,
stanowiącego własność Gminy Gryfino pod pawilonami i kontenerami na Targowisku Miejskim w Gryfinie,
w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej,
z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się szczególną formę pomocy dla lokalnej społeczności, polegającą na możliwości wprowadzenia obniżenia miesięcznej stawki czynszu dla przedsiębiorców, prowadzących działalność na Targowisku Miejskim, zlokalizowanym przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Gryfinie, do 50 % obowiązującej stawki, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.

§2. Obniżenie miesięcznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntu może nastąpić na pisemny wniosek dzierżawcy złożony u Zarządcy Targowiska tj. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§3. 1. Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, będzie udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

  1. Podmiotom uprawnionym do skorzystania z formy pomocy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu nie przysługują roszczenia w zakresie ich przyznania.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

       Uzasadnienie

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, podjęto decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność na Targowisku Miejskim w Gryfinie, poprzez obniżenie obowiązujących stawek czynszu do 50 % obowiązującej stawki.

       Realizacja przedmiotowego zarządzenia będzie skutkowała zmniejszeniem dochodu Gminy Gryfino o kwotę około 10.000,00 zł.

       Sporządziła:
       Teresa Drążek