Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.117.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy


ZARZĄDZENIE Nr 0050.117.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy

     Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam panią Ewę Stefańską nauczyciela Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino, na zastępstwo dyrektora tej Szkoły pani Lili Kluzy-Howil podczas jej nieobecności, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2025 r.

  1. Zastępstwo obejmuje okres nieobecności i kończy się wraz z ponownym objęciem obowiązków przez dyrektora Szkoły.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia w zastępstwie dyrektora Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy określają odrębne przepisy

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Gryfina

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

Uzasadnienie do zarządzenia

       W Szkole Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy, przy ul. Długiej 20, nie utworzono stanowiska wicedyrektora. W myśl art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.

Wyznaczenie zgodnie z propozycją dyrektora Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy pani Lili Kluzy-Howil nauczyciela tej Szkoły pani Ewy Stefańskiej, posiadającej stopień nauczyciela dyplomowanego, na zastępstwo podczas nieobecności dyrektora zapewni prawidłową organizację działalności Szkoły.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj