Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 stycznia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz Uchwały nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., przyjętej Uchwałą nr LII/516/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. numer zarządzenia otrzymuje brzmienie: „ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2020 r.”;

 2. § 1 otrzymuje brzmienie:
  "§ 1. 1. Powołuje się Zespół monitorujący realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., zwanej dalej „Strategią”, w celu podejmowania działań koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych związanych z realizacją zapisów dokumentu strategicznego, zwany dalej „Zespołem”.

  1. Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler.

  2. W skład Zespołu wchodzą:

   1. Karolina Pawlak – Wydział Inwestycji i Rozwoju - Koordynator Zespołu;

   2. Leszek Ludwiniak – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;

   3. Teresa Drążek – Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;

   4. Beata Ludwiczak – Wydział Organizacyjny;

   5. Iwona Szymańska – Ciepłucha – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych;

   6. Gabriela Tołpa – Wydział Finansowo-Księgowy;

   7. Mariusz Tarka – Wydział Gospodarki Komunalnej;

   8. Joanna Ekiert – Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska;

   9. Justyna Satanowska – Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich;

   10. Alicja Kowalska – Biuro Obsługi Rady;

   11. Arkadiusz Rybicki – Straż Miejska;

   12. Daniel Adamczyk – Referat Informatyki;

   13. Tomasz Tarnowski – Referat Promocji i Komunikacji Społecznej;

   14. Andrzej Wiśniewski – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego;

   15. Edyta Zart – Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie;

   16. Eugeniusz Kuduk – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie;

   17. Jakub Sieradzki – Biblioteka Publiczna w Gryfinie;

   18. Jakub Kasprzyk – Gryfiński Dom Kultury;

   19. Aleksandra Szymanowicz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie;

   20. Sylwia Kasprzyk – Dzienny Dom Senior + w Gryfinie;

   21. Krystyna Szyszkowska – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie;

   22. Przemysław Pisula – Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie;

   23. Marcin Stawicki – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn