Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 17 maja 2022 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

I. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego o nr.:

  1. 171/2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań pomocy społecznej związanych z realizacją Programu Opieka 75+ - 118 200,00 zł,

  2. 177/2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin Za życiem – 8 730,00 zł,

  3. 190/2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 – 85 536,00 zł.

II. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

1. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 800,00 zł;

2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwach:

  1. Gardno – 3 000,00 zł,

  2. Mielenko Gryfińskie – 2 161,00 zł,

  3. Żabnica – 677,70 zł;

3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 3 500,00 zł;

4. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania związanego z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, w związku z udzieleniem dotacji celowej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł.