Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 70a ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), § 2, § 5, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W 2022 roku środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) zwanej dalej Kartą Nauczyciela stanowią kwotę 209.860,00 zł .

  1. Środki, o których mowa w ust. 1 zostały wyodrębnione w projektach planów wydatków budżetowych Gminy Gryfino na rok 2022. Plan dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2022 roku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Środki, o których mowa w § 1, zostały ujęte w projektach planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli i mogą być przeznaczone na dofinansowanie form kształcenia oraz opłat określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653).

  1. Dofinansowaniem objęte są w szczególności następujące formy dokształcania i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkół oraz przedszkoli: udział nauczycieli w szkoleniach, seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się także działania mające na celu wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno
    -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

§ 3. Ustala się maksymalną stawkę dofinansowania dla nauczycieli z tytułu opłat pobieranych przez podmioty za koszty udziału nauczycieli w formach wskazanych w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela w 2022 roku – 2.000,00 zł.

§ 4. Ustala się specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku, na które będzie przyznawane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli. Wykaz specjalności stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino, organ prowadzący, opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z § 5, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653). Organ prowadzący ustala także w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustala także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, określa formy oraz kryteria i tryb przyznawania środków przeznaczonych na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).