Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok


ZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2022 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1) oraz w związku z §11 Uchwały Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 02 lutego 2022 r., poz. 490), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Gryfino o dane wynikające z Załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie dochodów i wydatków związana jest z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w planie dotacji celowych:

 1. nr 491/2022 z dnia 11 października 2022 r. przeznaczonej na dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów obsługi postępowania – 385 478,00 zł,

 2. nr 502/ 2022 z dnia 12 października 2022 r. przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem – 14 550,00 zł,

 3. nr 516/ 2022 z dnia 17 października 2022 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 116 566,73 zł.

 1. Zmiana budżetu gminy Gryfino na rok 2022 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskami:

 1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu:

 1. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino – 10 000,00 zł,

 2. utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino w związku z realizacją projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie – 100 370,08 zł,

 1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań:

 1. określonych w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanych z Funduszu Pomocy – 100 000,00 zł,

 2. utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy Gryfino – 2 000,00 zł,

 3. realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Krajnik – 464,06 zł,

 1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu promocji gminy Gryfino – 5 000,00 zł,

 2. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu melioracji wodnej – 3 000,00 zł,

 3. Kierownika Referatu Informatyki w sprawie prawidłowej klasyfikacji zadania z zakresu bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – 2 602,32 zł.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.