Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu
w dniu 24 października (poniedziałek) 2022 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów 45/22

II. Wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2019 -2021 (wraz z podaniem kwot), analiza i określenie potrzeb inwestycji drogowych, komisja wyjazdowa.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie :

 1. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK 1/LXI
 2. zwolnienia od podatku nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej - DRUK NR 2/LXI
 3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/LXI
 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  1. wariant 1 - DRUK NR 4-1/LXI
  2. wariant 2 - DRUK NR 4-2/LXI
  3. wariant 3 - DRUK NR 4-3/LXI
 5. połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 5/LXI
 6. uzgodnienia wykonania badań naukowych na drzewach stanowiących powierzchniowy pomnik przyrody „Krzywy Las” - DRUK NR 6/LXI
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – okolice Pałacyku pod Lwami w Gryfinie – DRUK NR 7/LXI
 8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 8/LXI
 9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022 – 2030 – DRUK NR 9/LXI
 10. pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na niewykonanie przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino uchwały nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Gryfinie oraz wniosku o nakazanie jej wykonania – DRUK NR 10/LXI
  1. skarga-materiał do DRUKU NR 10/LXI,

IV. Wolne wnioski i informacje.