Układ wykonawczy

Nowa strona 1

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino w 2023 roku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino w 2023 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2023rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Gryfino na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050.144.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2023