Wybory ławników 2023

Informacja w sprawie wyborów ławników na kadencję lat 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Informacja w sprawie wyborów ławników na kadencję lat 2024-2027
do Sądu Rejonowego w Gryfinie
oraz do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie wystąpił do Rady Miejskiej w Gryfinie o dokonanie wyboru ławników na kadencję lat 2024-2027, podając liczbę ławników ustaloną przez Kolegium Sądu Okresowego w Szczecinie:

 • do Sądu Rejonowego w Gryfinie – dla spraw rodzinnych – 10 ławników,
 • do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie – dla spraw z zakresu prawa pracy – 1 ławnik.

W terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Rada Miejska w Gryfinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum w Szczecinie.
Wyboru ławników Rada Miejska w Gryfinie dokona najpóźniej w październiku 2023 r.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników oraz tryb ich wyboru regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA - karta w formacie rtf, karta w formacie pdf

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna także w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz w Biurze Obsługi Rady pok. 27 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w godzinach pracy Urzędu.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
  Zapytanie o informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w Punkcie Informacyjnym KRK przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. Kaszubskiej 42 w godzinach przyjęć interesantów:
  - poniedziałek w godz. 8.00-18.00;
  - od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00;
  Informacja pod nr tel. 91 48 55 381, 91 48 55 387.
   
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
   
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
   
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
  Koszt opłaty za wydanie Informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
   
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.
   
 6. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z 50 osób zgłaszających kandydata - w przypadku zgłoszenia przez obywateli.
  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście jako pierwsze.
   
 7. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokument ten powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO LUB PRZESTĘPSTWO SKARBOWE - oświadczenie w formacie rtf, oświadczenie w formacie pdf.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ - oświadczenie w formacie rtf, oświadczenie w formacie pdf.

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA do Sądu Rejonowego w Gryfinie (dla spraw rodzinnych) - lista w formacie rtf, lista w formacie pdf.

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA do Sądu Rejonowego Szczecin -Centrum w Szczecinie (dla spraw pracy) - lista w formacie rtf, lista w formacie pdf.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino – w terminie do 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Dodatkowe informacje dotyczące wyborów ławników można uzyskać w Biurze Obsługi Rady pod numerem tel. 91 416-20-11 lub 91 416-22-10 wew. 327, 227.